JUDr. MichaelaLapuníková

advokátska kancelária

JUDr. Michaela Lapuníková

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (2000-2005)
Právna prax: Advokátska kancelária JUDr. Michaela Lapuníková
pozícia: advokát (2012 - )
Advokátska kancelária VRBA & PARTNERS s.r.o., Bratislava
pozícia: advokát (2009 - 2011)
Advokátska kancelária VRBA & PARTNERS s.r.o., Bratislava
pozícia: advokátsky koncipient (2005 - 2008)
Členstvo v profesijných združeniach: Slovenská advokátska komora
advokátka zapísaná v SAK pod č. 4866
Cudzie jazyky: anglický jazyk
Kontakt: +421 944 921 445,
michaela.lapunikova@gmail.com, lapunikova@advokatpb.sk
Odborný profil: JUDr. Michaela Lapuníková vykonáva advokáciu samostatne. Poskytuje klientom svojej advokátskej kancelárie právny servis zameraný najmä na oblasť obchodného, občianskeho, pozemkového, rodinného, pracovného, správneho a trestného práva. Rozsiahle právne vedomosti a skúsenosti nadobudla počas niekoľkoročnej právnej praxe v oblasti korporátneho práva a práva nehnuteľností. Pre obchodné spoločnosti, ktoré sú klientmi advokátskej kancelárie, pripravuje kompletnú zmluvnú a korporátnu dokumentáciu súvisiacu s ich podnikateľskou činnosťou. Právne poradenstvo poskytuje aj zahraničným investorom pri ich vstupe na trh Slovenskej republiky. Jej právne poradenstvo zahŕňa aj poskytovanie kvalitných a kompletných právnych služieb developerom a investorom pri realizácii ich projektov. Súčasťou právnej agendy JUDr. Michaely Lapuníkovej je aj zastupovanie klientov v rodinných záležitostiach akými sú rozvod, určenie a vymáhanie výživného, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Súčasťou právnej praxe JUDr. Michaely Lapuníkovej je aj zastupovanie klientov v súdnych a iných konaniach. K právnym otázkam vypracúvava pre klientov svojej advokátskej kancelárie právne analýzy a stanoviská. Svojim klientom poskytuje taktiež právne poradenstvo pri uplatňovaní ich práv a záujmov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní ako aj pri exekučnom vymáhaní ich pohľadávok.

Advokátka JUDr. Michaela Lapuníková má uzatvorenú poistnú zmluvu pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie v poisťovni: Wüstenrot poisťovňa, a.s. s celkovým limitom poistného plnenia 200.000 EUR s územnou platnosťou poistenia vo všetkých členských štátoch EÚ.