JUDr. MichaelaLapuníková

advokátska kancelária

Služby

Advokáti Mgr. Vladimír Karásek a JUDr. Michaela Lapuníková poskytujú pre klientov svojej advokátskej kancelárie komplexné, odborné a kvalitné právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva. Ide predovšetkým o nasledovné oblasti práva:

 • Obchodné právo
 • Občianske právo
 • Trestné právo
 • Rodinné právo
 • Pracovné právo
 • Pozemkové právo
 • Správne právo
 • Právo duševného vlastníctva
 • Finančné právo
 • Právo cenných papierov
 • Bankové právo
 • Konkurzné právo
 • Exekučné právo
 • Medzinárodné súkromné právo

Našim cieľom je rýchlo, efektívne a úspešne uplatniť práva a právom chránené záujmy našich klientov. Právne služby sme pripravení poskytnúť klientovi nielen v Považskej Bystrici, Trenčíne a Žiline, ale v rámci celého územia Slovenskej republiky a v prípade potreby aj v zahraničí.

Odmena za právne poradenstvo je vždy stanovená na základe dohody s klientom a v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Advokáti sú členom Slovenskej advokátskej komory (www.sak.sk), ktorej sídlo je na adrese Kolárska 4, 813 42 Bratislava, kde je možné získať informácie o poskytovanej službe alebo podať sťažnosť na poskytovanú službu. Poskytovanie právnych služieb sa riadi zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a odmeňovanie za právne poradenstvo sa riadi Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z.